دانشنامه

PostCare چیست؟ مراقبت های پس از درمان چه مزایایی دارد؟

خدمات پزشکی از راه دور را از سال 1970 تله مدیسین مي نامند .
اکسین ویرا