دانشنامه

Smart Clinic کلینیک هوشمند چیست؟

کلینیک هوشمند نوعی سامانه نرم افزاری پیشرفته در زمینه mHealth و E-Health است که ضمن ساده سازی روند کار در مطب ، مشارکت
دانشنامه

PostCare چیست؟ مراقبت های پس از درمان چه مزایایی دارد؟

خدمات پزشکی از راه دور را از سال 1970 تله مدیسین مي نامند .
اکسین ویرا