مدیریت درمانگاه دندانپزشکی تبسم

مدیریت درمانگاه دندانپزشکی تبسم
توضیحات بیشتر در مورد پروژه

نوبت دهی،پرونده الکترونیک،پذیرش،ترخیص،مدیریت هزینه ها،درامد
ثبت دارو ،خدمات درمانی
مجهز به نوبت دهی اینترنتی
مدیریت ارتباط با بیمار دوسویه CRM
دفتر نوبت دهی
ارسال پیامک
 

برچسب ها

نمونه کارهای مرتبط
اکسین ویرا