اداره کل محیط زیست استان خوزستان

غیر فعال
اداره کل محیط زیست استان خوزستان
توضیحات بیشتر در مورد پروژه

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان نیز همچون دیگر واحدهای تابعه سازمان حفاظت محیط زیست کشور در سایر مراکز استاني، تابع تحولات ياد شده قرار داشته است و از سال ۱۳۵۰ تاکنون با همين عنوان در تحقق رسالتهاي فرانسلي و فرابخشي و انجام وظايف قانوني خود مفتخر به خدمتگزاري به مردم شريف استان خوزستان بوده است.

برچسب ها

نمونه کارهای مرتبط
اکسین ویرا