محصولات

سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات بیمارستانی و درمانی

سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات ویراطب یک نرم افزار اختصاصی ویژه شکایات بیمارستانی است که بصورت چند منظوره هم برای دریافت
اکسین ویرا