محصولات

سامانه اکسین آزمون

سیستم مدیریت اکسین آزمون جهت برگزاری آزمون آنلاین طراحی شده و در واقع سامانه ای کامل برای ساخت و مدیریت برگزاری آزمون ها
اکسین ویرا